ESG προσέγγιση στην επιχειρησιακή δραστηριότητα

Για την ασφάλιση και τις επενδύσεις, λαμβάνουμε υπόψη πάντα τους παράγοντες ESG (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, διακυβέρνηση): Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας τόσο για τα δικά μας κεφάλαια όσο και των πελατών μας, αναζητούμε βιώσιμες επενδύσεις, αξιοποιούμε τη γνώση μας για ζητήματα ESG για τη μείωση του κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μας κι ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδυτικές μας διαδικασίες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη διαχείριση των επενδύσεων δεν είναι μία βραχυπρόθεσμη τάση αλλά μακροπρόθεσμα θα αλλάξει τις επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό SFDR που αφορούν τα προϊόντα μας, θα βρείτε εδώ.

Αειφόρος Επένδυση (ESG) είναι η επένδυση σε μία οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει σε έναν περιβαλλοντικό σκοπό, όπως μετριέται για παράδειγμα από δείκτες αποτελεσματικότητας βασικών πόρων, σε σχέση με την χρήση της ενέργειας, της ανανεώσιμης ενέργειας, πρώτων υλών, νερού και γης, για την παραγωγή αποβλήτων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ή σε σχέση με την επίπτωση στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή η επένδυση σε μία οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει προς έναν κοινωνικό σκοπό, ειδικότερα, μία επένδυση που συνεισφέρει στην εξάλειψη της κοινωνικής ανισότητας, ή που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή μία επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό ή οικονομικά ή κοινωνικά μη προνομιούχες κοινότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιου είδους επενδύσεις δεν βλάπτουν ουσιωδώς κάποιον από τους ανωτέρω στόχους και ότι οι εταιρείες προς τις οποίες επενδύουν ακολουθούν καλές πρακτικές διακυβέρνησης και συγκεκριμένα σε σχέση με υγιείς δομές διαχείρισης, σχέσεις εργαζομένων, αποζημίωση προσωπικού και συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. 

Η αντίληψη μας σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με την διακυβέρνηση περιστάσεις, που αν επέλθουν, δύνανται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία, την κερδοφορία ή την φήμη του Ομίλου Allianz ή κάποιας εταιρείας μέλους του Ομίλου. Παράδειγμα τέτοιων κινδύνων είναι η κλιματική αλλαγή, η  απώλεια της βιοποικιλότητας, η παραβίαση αναγνωρισμένων εργασιακών προτύπων και η, διαφθορά.

Η Allianz έχει εφαρμόσει μια προσέγγιση σε όλο τον Όμιλο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την επενδυτική διαδικασία για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ασφάλιστρα πελατών (με εξαίρεση τα ασφάλιστρα για ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις), υπόκεινται στα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό ισχύει επίσης για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. και την επενδυτική στρατηγική για τα ασφαλιστικά επενδυτικά της περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η προσέγγιση σε επίπεδο Ομίλου διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Στρατηγικής, της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, της Παρακολούθησης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Κινδύνων. Προς τον σκοπό αυτό η Allianz Investment Management SE (AIM), υποστηρίζει την AAllianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και εκθέσεων.

Η πραγματοποίηση των επενδύσεων, διενεργείται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. και επιλεγμένους διαχειριστές κεφαλαίου, στους οποίους η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. δίνει σαφείς προδιαγραφές σχετικά με την εξέταση των κινδύνων βιωσιμότητας. 

H Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. ακολουθεί μία κατανοητή και καλά θεμελιωμένη προσέγγιση ως προς την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας σε σχέση με την επένδυση όλων των ασφαλιστικών επενδύσεων (με την εξαίρεση των υποκείμενων επενδύσεων των Unit Linked ασφαλιστικών προϊόντων), η οποία συμπεριλαμβάνει:

1. Την επιλογή, την ανάθεση και την παρακολούθηση των διαχειριστών κεφαλαίου που επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Allianz: 

Κατά την επιλογή, ανάθεση και παρακολούθηση των Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων που επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Allianz, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες, παράγοντες περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης.

Όλοι οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων που επενδύουν για λογαριασμό της Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. απαιτείται να ενσωματώνουν παράγοντες αειφορίας/ESG στην επενδυτική τους διαδικασία.

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων, μπορεί να πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις είτε έχοντας προσυπογράψει  της Αρχές για Υπεύθυνη Επένδυση (Principles for Responsible Investment - PRI) (με αξιολόγηση PRI τουλάχιστον Β) ή έχοντας καθιερώσει τις δικές τους πολιτικές αειφορίας/ESG1.

Περαιτέρω, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλα τα κριτήρια συγκεκριμένων εξαιρέσεων της Allianz (λεπτομέρειες στο σημείο 4.).

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων παρακολουθούνται στενά από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. ως προς την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των σχετικών κριτηρίων εξαίρεσης και ως προς την συμμόρφωση με τις δικές του πολιτικές αειφορίας.

Ως προς την περιουσία που διαχειρίζεται εσωτερικά η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., συμμορφωνόμαστε με τον Πρότυπο Κανόνα της Allianz σε σχέση με τις Επενδύσεις, που περιγράφει την ενσωμάτωση ESG στην διαδικασία διαχείρισης των επενδύσεων μας.

Η ΑΙM, λειτουργεί ως υποστηρικτική νομική οντότητα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας. 

2. Την ανάδειξη, ανάλυση και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων βιωσιμότητας/ ESG:

Οι επενδυτικές συναλλαγές  σε μη εισηγμένες (non listed) κατηγορίες επενδύσεων, όπως ακίνητη περιουσία, υποδομές και ιδιωτικές τοποθετήσεις, παρακολουθούνται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. σε συνεργασία με την AIM και  τους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές αειφορίας/ ESG2.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αειφορίας, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών και περιλαμβάνουν παράγοντες όπως ο κίνδυνος βιοποικιλότητας, ο κίνδυνος προστατευμένων περιοχών, ο κίνδυνος εργατικού δυναμικού και ο κίνδυνος τοπικών κοινωνιών.

Όταν ένας κίνδυνος αειφορίας/ESG εντοπίζεται κατά την αξιολόγηση3, αποφασίζεται σε επίπεδο Ομίλου Allianz από ειδικούς σε ζητήματα αειφορίας/ ESG και κινδύνων, να προχωρήσει με την συναλλαγή, ή να προχωρήσει έχοντας ζητήσει τον μετριασμό και την διαχείριση των κινδύνων αειφορίας/ ESG, ή να αρνηθεί την συναλλαγή για λόγους αειφορίας/ ESG. 

Για επενδύσεις σε εισηγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και δημόσια ίδια κεφάλαια, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. συνεργάζεται με την AIM και εφαρμόζει δεδομένα αειφορίας/ ESG που παρέχονται από τον εξωτερικό πάροχο δεδομένων αειφορίας / ESG την MSCI σε συνδυασμό με τον Όμιλο Allianz για την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων αειφορίας/ ESG και τους λαμβάνουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό/διοίκηση του χαρτοφυλακίου.

3. Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής

Διμερής Δέσμευση:

Εκ μέρους όλων των ασφαλιστικών της θυγατρικών, η Allianz SE συνομιλεί με τις επιλεγμένες εταιρείες προς επένδυση, στις οποίες η Allianz υποδεικνύει τους συστηματικούς κινδύνους αειφορίας/ ESG και/ή τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις. Η δέσμευση αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη διαχείριση ζητημάτων ESG από πλευράς της εκδότριας εταιρείας και να παρακινήσει τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών της στην αειφορία. Η ουσιαστική αλλαγή μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και, ως εκ τούτου, η Allianz βλέπει τη δέσμευση ως μια συνεχή διαδικασία που μπορεί να είναι τόσο επιδραστική όσο και αμοιβαία επωφελής. Η Allianz δεν θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτή τη θετική αλλαγή εάν αποσύρει αυτόματα τις επενδύσεις της. Ωστόσο, εάν η δέσμευση αποδειχθεί ανεπιτυχής, η Allianz ενδέχεται να αποχωρήσει από ορισμένους εκδότες. Επιπλέον, οι εσωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Allianz, η AllianzGI και η PIMCO πραγματοποιούν δεσμεύσεις ειδικές για το ESG για λογαριασμό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων της Allianz.4

- Συνεργατική δέσμευση: Οι συνεργατικές δεσμεύσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή πολλαπλών επενδυτών που απευθύνονται σε μία μόνο εταιρεία ή πολλές εταιρείες και στην αλυσίδα αξίας τους σε έναν μόνο τομέα. Η συνεργασία εδραιώνει τις προσπάθειες των εμπλεκόμενων μερών, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές και προσανατολισμένες στη λύση συζητήσεις σε μεγαλύτερο επίπεδο. Η Allianz υποστηρίζει συνεργατικές δεσμεύσεις όπου είναι δυνατόν ως πιο αποτελεσματική και αποδοτική μορφή επενδυτικής διαχείρισης, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών όπως η Δράση για το Κλίμα 100+.

- Δέσμευση διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων: Το πρόγραμμα δέσμευσης διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων καλύπτει διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών και δημοσίων αγορών. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν εντατικές σχέσεις με τις εταιρείες στις οποίες επενδύονται και την οργανωτική δομή, την τεχνογνωσία και τις αναλυτικές δεξιότητες να αξιολογούν και να δεσμεύουν ενεργά τις εταιρείες, συχνά μέσω ειδικών ομάδων διαχείρισης. Η Allianz γνωστοποιεί ξεκάθαρα τις επιδιώξεις της στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους υποστηρίζει να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους και τις δραστηριότητες διαχείρισης για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις της Allianz σε θέματα βιωσιμότητας και κλίματος.

- Ψηφοφορία: Τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από την AllianzGI ή από εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται εντολές μετοχών για λογαριασμό του Ομίλου Allianz.

 

4. Συγκεκριμένοι τομείς και εταιρείες εξαιρούνται από τις ασφαλιστικές επενδύσεις

Αυτό καλύπτει: (1) Την εξαίρεση εταιρειών που παράγουν ή σχετίζονται με αμφιλεγόμενα όπλα5, (2) Την εξαίρεση των επιχειρηματικών μοντέλων με βάση τον άνθρακα6, (3) Την απαγόρευση συγκεκριμένων κρατικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από χώρες που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με σοβαρά ζητήματα διαχείρισης ανησυχιών αειφορίας, (4) Την εξαίρεση και απαγόρευση μεμονωμένων εκδοτών με υψηλό κίνδυνο αειφορίας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας δέσμευσης, σε περιπτώσεις που η δέσμευση δεν ήταν επιτυχής. (5) Περιορισμός μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

5. Κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής και δέσμευση απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα:

[1] Όπλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατωτέρω διεθνών συμβάσεων (νάρκες κατά προσώπων). Σύμβαση κατά των Πυρομαχικών Διασποράς, Σύμβαση κατά των Βιολογικών και Τοξικών Όπλων (βιολογικά όπλα), και Σύμβαση κατά των Χημικών Όπλων.

[2] Εταιρείες οι οποίες παράγουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% (από 31 Δεκεμβρίου 2022 το ποσοστό θα διαμορφωθεί σε 25%)  της παραγόμενης ηλεκτρικής τους ενέργειας από θερμικό άνθρακα και/ή αποσκοπούν σε περισσότερα από 0,3 GW προσθήκη δυνατότητας βασιζόμενης σε θερμικό άνθρακα· με τον όρο εξαίρεση εννοούμε σε σχέση με τέτοιου είδους εταιρείες ότι οι μετοχικοί τίτλοι αφαιρούνται και ρευστοποιούνται και δεν λαμβάνει χώρα επανεπένδυσης σε εργαλεία σταθερού εισοδήματος, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ.

5. Κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:

Η αποτροπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την Allianz. Η Allianz δεσμεύεται να βοηθήσει στην επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα του 2015 και πιστεύει ότι η επίτευξη του στόχου της απαιτεί ταχεία απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα και κατεύθυνση προς τα καθαρά μηδενικά από άνθρακα επίπεδα εκπομπών έως το 2050. Η Allianz εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, με τους εξής τρόπους:

- Δέσμευση για πλήρη σταδιακή κατάργηση των επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στον άνθρακα σε όλα τα ασφαλιστικά επενδυτικά περιουσιακά της στοιχεία έως το 2040, το αργότερο. Η Allianz θα μειώσει τα όρια από το σημερινό 25% σε τελικά 0% το αργότερο το 2040.

 - Περιορισμός της χρηματοδότησης σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο7.

- Ως ιδρυτικό μέλος της Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA), που έχει συγκληθεί από τον ΟΗΕ, η Allianz δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει το ιδιόκτητο χαρτοφυλάκιό της με μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας 1,5°C, δηλαδή καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050. Η Allianz έχει θέσει ενδιάμεσους στόχους για διάφορες επιλεγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων και διαπραγματεύσιμων μετοχών, τα περιουσιακά στοιχεία άμεσης και κοινοπραξίας σε ακίνητα, τις μετοχές σε υποδομές και το ιδιωτικό χρέος. Οι ενδιάμεσοι στόχοι ανανεώνονται σε 5ετή βάση με έτος βάσης το 2019.

6. Δοκιμές ακραίων καταστάσεων (stress-tests) και ανάλυση σεναρίων για την αλλαγή του κλίματος:

Οι εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος (ειδικά για τον κίνδυνο μετάβασης και τον φυσικό κίνδυνο) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής και επενδυτικής στρατηγικής της Allianz. Η Allianz εφαρμόζει διάφορες ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή δοκιμών ακραίων καταστάσεων και ανάλυση σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη τους μακροχρόνιους ορίζοντες στους οποίους μπορεί να εκτυλιχθεί η κλιματική αλλαγή και την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση των μελλοντικών κλιματικών και οικονομικών εξελίξεων. Η Allianz εκτελεί αναλύσεις ευαισθησίας και σεναρίων με χρονικούς ορίζοντες έως το 2050 και περιλαμβάνει σενάρια για ομαλή ή άτακτη μετάβαση καθώς και καμία μετάβαση με αυξημένα επίπεδα φυσικού κινδύνου.

Περαιτέρω, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., εμπλέκεται στην επιλογή των περιουσιακών στοιχείων για τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked, στα οποία ο πελάτης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο και μαζί με αυτόν και τον κίνδυνο βιωσιμότητας των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύεται το ασφάλιστρο. Η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. αναμένει ότι οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των Unit Linked προϊόντων είτε έχουν συνυπογράψει της Αρχές της Υπεύθυνης Επένδυσης (PRI) είτε έχουν υιοθετήσει δική τους πολιτική αειφορίας/ ESG. Σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων, η Allianz Ελλάς Μ.Α.Ε., σε συνεργασία/με την υποστήριξη της AIM, αξιολογεί τους κινδύνους βιωσιμότητας με βάση του Δείκτη Morningstar Sustainability που βαθμολογεί το επίπεδο των μη διαχειρίσιμων κινδύνων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία της ομότιμης ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την διαχείριση των κινδύνων αειφορίας/ ESG που περιλαμβάνονται στις επενδυτικές μας διαδικασίες, παρακαλούμε όπως δείτε στην Έκθεση αειφορίας και το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης Αειφορίας/ ESG παραγόντων του Ομίλου. 

 

1 Η Allianz έχει ορίσει υποχρεωτικά κριτήρια για μια τέτοια πολιτική ESG, όπως μια σαφή δομή διακυβέρνησης ESG, με σαφείς ρόλους και ευθύνες, ενσωμάτωση των ειδικών αρχών ESG και συνεκτίμηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

2 Ανατρέξτε στο Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG της Allianz για περισσότερες λεπτομέρειες.

3 Ο έλεγχος είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας παραπομπής. Οδηγεί στον εντοπισμό συναλλαγών δυνητικά κρίσιμων για το ESG σε επίπεδο διαχείρισης επενδύσεων.

4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση ESG της AllianzGI, δείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση ESG της PIMCO, δείτε εδώ.

5 Όπλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων διεθνών συμβάσεων: Σύμβαση της Οτάβα (νάρκες ξηράς κατά προσωπικού); Σύμβαση κατά των πυρομαχικών/βομβών διασποράς (πυρομαχικά/βόμβες διασποράς); Σύμβαση κατά των βιολογικών και τοξικών όπλων (βιολογικά όπλα); και της Σύμβασης κατά των Χημικών Όπλων (χημικά όπλα)..

6 Εταιρείες που αντλούν το 25% (από την 1η Ιανουαρίου 2023) ή περισσότερο των εσόδων τους από την εξόρυξη θερμικού άνθρακα; Εταιρείες που αντλούν το 25% (από την 1η Ιανουαρίου 2023) ή περισσότερο της παραγόμενης ηλεκτρικής τους ενέργειας από θερμικό άνθρακα και/ή αποσκοπούν σε περισσότερα από 0,3 GW προσθήκη δυνατότητας βασιζόμενης σε θερμικό άνθρακα; με τον όρο εξαίρεση εννοούμε σε σχέση με τέτοιου είδους εταιρείες ότι οι μετοχικοί τίτλοι αφαιρούνται και ρευστοποιούνται και δεν λαμβάνει χώρα επανεπένδυση σε εργαλεία σταθερού εισοδήματος, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ.

7 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση της Allianz σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα πετρελαίου και τη Δήλωση για τα επιχειρηματικά μοντέλα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

8 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κλιματικούς στόχους της Allianz, ανατρέξτε στην Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου Allianz.

 

Γνωστοποίηση Άρθρου 3 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation

Πολιτικές για την αναγνώριση και προτεραιοποίηση των κύριων αρνητικών επιπτώσεων βιωσιμότητας και δεικτών, περιγραφή των κύριων αρνητικών επιπτώσεων βιωσιμότητας και τυχόν ενεργειών σε σχέση με αυτές που έχουν γίνει ή, όπου τυγχάνει εφαρμογής, που έχουν σχεδιαστεί. 

Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών της αποφάσεων σε σχέση με τις ασφαλιστικές επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και έχει θέσει ένα ισχυρό πλαίσιο για να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτές. Βασικές εσωτερικές πολιτικές προσδιορίζουν και διέπουν την προσέγγιση αυτή. 

Με το παρόν, οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις βιωσιμότητας όπως οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η εξάντληση των υδάτινων πόρων, η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων και τοξικών εκπομπών, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υγεία και ασφάλεια, οι αρνητικές συνέπειες στις κοινότητες, η δωροδοκία και η διαφθορά λαμβάνονται υπόψη με ποικίλους τρόπους όπως οι εφαρμογή εξαιρέσεων, οι λεπτομερείς επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης και η δέσμευση.

Για να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, λαμβάνουμε υπόψη αρκετούς δείκτες, ανάλογα με την σημαντικότητα της σχετικής επένδυσης. 

Επιπλέον, η Allianz έχει αναλάβει αρκετές δεσμεύσεις για στρατηγικές πρωτοβουλίες  που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την κλιματική αλλαγή, οι οποίες ενισχύουν την προσέγγισή μας για τον μετριασμό πιθανών δυσμενών επιπτώσεων.

Ειδικότερα, η Allianz υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια φιλική προς το κλίμα οικονομία με μια φιλόδοξη προσέγγιση βιωσιμότητας για τους επιχειρηματικούς τομείς και τις δραστηριότητές μας. Ως ιδρυτικό μέλος της Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) που συγκροτήθηκε από τον ΟΗΕ, υποστηρίζουμε φιλόδοξες στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χρηματοδότηση ανά κλάδο. Η δέσμευσή μας είναι οι καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο ιδιόκτητο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο έως το 2050. Η Allianz συνεργάζεται συνεχώς με την AOA για να καθορίσει μεθόδους για τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και πώς να θέτει κατάλληλους στόχους σε διάφορες κατηγορίες και τομείς περιουσιακών στοιχείων.

Προχωράμε σε μία σειρά ενεργειών προκειμένου να αποφύγουμε ή να μετριάσουμε αυτές τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις βιωσιμότητας, μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

Περιορισμός των επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς και εκδότες: Αυτό καλύπτει: 1.  την εξαίρεση των εταιρειών που παράγουν ή σχετίζονται με αμφιλεγόμενα όπλα3, 2. Την εξαίρεση των επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο διοξείδιο του άνθρακα4, 3. Την εξαίρεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ασφαλτούχο άμμο5, 4. Περιορισμούς στην χρηματοδότηση έργων σύμφωνα με την Πολιτική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Allianz, 5. Την απαγόρευση συγκεκριμένων κρατικών ομολόγων από χώρες που παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 6. Μεμονωμένοι εκδότες με υψηλές επιπτώσεις αειφορίας/ ESG και στους οποίους δεν έχει επιτευχθεί η δέσμευση, μπορούν να εξαιρεθούν επίσης.

[3] Όπλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατωτέρω διεθνών συμβάσεων (νάρκες κατά προσώπων). Σύμβαση κατά των Πυρομαχικών Διασποράς, Σύμβαση κατά των Βιολογικών και Τοξικών Όπλων (βιολογικά όπλα), και Σύμβαση κατά των Χημικών Όπλων.

[4] Εταιρείες οι οποίες παράγουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% (από 31 Δεκεμβρίου 2022 το ποσοστό θα διαμορφωθεί σε 25%)  της παραγόμενης ηλεκτρικής τους ενέργειας από θερμικό άνθρακα και/ή αποσκοπούν σε περισσότερα από 0,3 GW προσθήκη δυνατότητας βασιζόμενης σε θερμικό άνθρακα· με τον όρο εξαίρεση εννοούμε σε σχέση με τέτοιου είδους εταιρείες ότι οι μετοχικοί τίτλοι αφαιρούνται και ρευστοποιούνται και δεν λαμβάνει χώρα επανεπένδυσης σε εργαλεία σταθερού εισοδήματος, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ

[5] Καμία χρηματοδότηση για εταιρείες με εισόδημα μεγαλύτερο του 20% από άμμο πετρελαίου σε όλες τις γραμμές της επιχείρησης (το ποσοστό θα διαμορφωθεί σε 10% την 31.12.2024).

[6] Καμία χρηματοδότηση σε έργα: 1. Για την εκμετάλλευση και διαμόρφωση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου, 2. Κατασκευή νέων δομών μέσης τάσης που σχετίζονται με πετρέλαιο, 3. Κατασκευή νέων εργοστασίων ενέργειας πετρελαίου, πρακτικές που σχετίζονται με την Αρκτική (όπως προσδιορίζονται από το ΑΜΑΡ, με εξαίρεση εργασίες σε περιοχές της Νορβηγίας και 4. Ανταρκτική, κάρβουνο μεθανίου, βαρύ πετρέλαιο και άμμος πετρελαίου καθώς και  πετρέλαιο βαθειάς θάλασσας. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο νέα όσο και υφιστάμενα έργα και εργασίες. 

Δέσμευση ολοκληρωτικής κατάργησης των επιχειρηματικών μοντέλων με βάση των άνθρακα σε όλες τις ασφαλιστικές μας επενδύσεις μέχρι το 2040, το αργότερο. 

Δέσμευση το χαρτοφυλάκιο να συνδέεται με μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι, ως κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε κίνητρα και θα απαιτήσουμε από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας να ξεκινήσουν πορεία απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τον στόχο 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού. Μεταξύ των λειτουργικών οντοτήτων της Allianz συνεργαζόμαστε στενά και με κεντρικές λειτουργίες για τον καθορισμό και την υλοποίηση κοινών στόχων του Ομίλου για τις επενδύσεις μας. Κατά συνέπεια, ενώ κάθε λειτουργική οντότητα συνεισφέρει στους παρακάτω στόχους, οι περισσότεροι στόχοι τίθενται και ελέγχονται σε συγκεντρωτικό επίπεδο Ομίλου.

Ένα πρώτο ορόσημο προς τον σκοπό της μηδενισμού εκπομπής αερίων, είναι ο στόχος μας να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ίδια κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα κατά 25% σε σύγκριση με το 2019. Επιπροσθέτως, μέχρι το 2025, το χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας μας θα είναι σε συμμόρφωση με την πορεία προς το όριο του 1.5°C.

Ενώ κυρίως εστιάζουμε στις εκπομπές άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση, εξετάζουμε επίσης τη διακυβέρνηση και τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα ευημερίας. Οποιαδήποτε νέα επένδυση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει περιβαλλοντική πιστοποίηση ή πιστοποίηση βιωσιμότητας (π.χ. BREEAM ή LEED). Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε τους συνεργάτες και τους μισθωτές μας ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την αλλαγή, για παράδειγμα προωθώντας «πράσινες μισθώσεις» που περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας με εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μεταμορφώνουμε τα κτίριά μας για το μέλλον.

Το 2021 εισαγάγαμε νέους στόχους για τις επενδύσεις μας σε μετοχές και υποδομές χρέους. Αυτοί οι στόχοι προβλέπουν α) πλήρη διαφάνεια για τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές το αργότερο έως το τέλος του 2023 για όλες τις επενδύσεις β) για τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου απόλυτη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 28 τοις εκατό έως το τέλος του έτους 2025 γ) νέες άμεσες επενδύσεις (μετοχών και χρέους) σε περιουσιακά στοιχεία υψηλών εκπομπών μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ένα ευθυγραμμισμένο σχέδιο απαλλαγής από τον άνθρακα στους 1,5°C και δ) σταδιακή ολοκλήρωση των καθαρών μηδενικών στόχων για επενδύσεις νέων αμοιβαίων κεφαλαίων μέχρι το τέλος του 2024.

Δέσμευση σε επίπεδο βιομηχανίας: Για να υποστηρίξουμε τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δραστηριοποιούμαστε επίσης σε επίπεδο κλάδου. Οι ενδιάμεσοι στόχοι μας για το τέλος του έτους 2024 επικεντρώνονται σε δύο από τους κλάδους με τις υψηλότερες εκπομπές: τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με εταιρείες για τον καθορισμό καθαρών μηδενικών στόχων στις εκπομπές του Πεδίου 1 και 2 έως το 2050. Μέχρι το 2025, στοχεύουμε τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να έχει θέσει αυτούς τους στόχους. Επιπλέον, θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας σε συνεργατικές δεσμεύσεις όπως το CA100+ και θα προωθήσουμε δραστηριότητες δεσμεύσεων διαχείρισης τομέων και περιουσιακών στοιχείων ως μέρος της AOA.

Επένδυση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών: Έχουμε ένα αυξανόμενο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο λύσεων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ενεργειακές καινοτομίες και της προώθησης της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η Allianz δεσμεύεται να αυξήσει την έκθεσή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 5,85 τοις εκατό ετησίως, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Συνεργασία με τις επιλεγμένες εταιρείες στις οποίες επενδύουμε με σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων και επιπτώσεων βιωσιμότητας/ ESG. Το 2021 επεκτείναμε το εγχειρίδιο κανόνων ESG για να λαμβάνουμε υπόψη στο εισηγμένο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο τους εκδότες που επισημαίνονται από τον εξωτερικό μας πάροχο δεδομένων βιωσιμότητας για ζητήματα που σχετίζονται με βασικούς δείκτες αρνητικών επιπτώσεων, όπως παραβιάσεις των αρχών χρηστής διακυβέρνησης του ΟΗΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις δραστηριότητες διμερούς δέσμευσής μας κατά τουλάχιστον 100 τοις εκατό έως το τέλος του 2024.

Αυτές οι ενέργειες μετριασμού του κινδύνου, συνοδεύονται από περαιτέρω προσεγγίσεις ανίχνευσης, αξιολόγησης και προτεραιοποίησης και αποφεύγονται ή μετριάζονται οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουμε και εφαρμόζουμε επενδυτικές μεθόδους διαφοροποίησης. 

Επιλογή Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων, Ανάθεση και Παρακολούθηση:

Για το μεγαλύτερο ποσοστό περιουσιακών στοιχείων  ασφαλιστικών επενδύσεων, δίνουμε εντολή στους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων να πραγματοποιούν τις επενδύσεις. Οι στόχοι του χαρτοφυλακίου μας δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη στενή συνεργασία και υποστήριξη των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Επιλέγουμε και διορίζουμε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητές τους με μακροπρόθεσμους στόχους αειφορίας. Για να το επιτύχουμε, έχουμε καθορίσει ελάχιστες προσδοκίες και πρακτικές συστηματικής δέσμευσης και παρακολούθησης για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Απαιτούμε από όλους τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επενδύουν για λογαριασμό μας να ενσωματώνουν παραμέτρους αειφορίας στις διαδικασίες επένδυσης και διαχείρισης, τόσο για δημόσια όσο και για μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία. Ως βασική προϋπόθεση οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων πρέπει να έχουν συνυπογράψει της Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI) (με δείκτη τουλάχιστον Β) ή να έχουν την δική τους πολιτική βιωσιμότητας. Άνω του 99 τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων μας διαχειρίζονται από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που πληρούν αυτό το ελάχιστο κριτήριο.

Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. εξετάζει και αξιολογεί συστηματικά τις προσεγγίσεις αειφορίας των εξωτερικών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών τους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και της προσέγγισης απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, η Allianz Investment Management SE (AIM) υποστηρίζει την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. με τις απαραίτητες πληροφορίες και εκθέσεις. Για τις υφιστάμενες εντολές, οργανώνονται συναντήσεις με τους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων δύο φορές κατ’ έτος. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η αξιολόγηση των πολιτικών αειφορίας των Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων, τις αιτήσεις τους και τις σχετικές διαδικασίες. 

Οι διάλογοι δέσμευσης επικεντρώνονται σε δομές διακυβέρνησης για τη διασφάλιση σαφών ευθυνών για την εποπτεία ζητημάτων αειφορίας, προσεγγίσεις συστηματικής παρακολούθησης για κινδύνους και ευκαιρίες αειφορίας δραστηριότητες διαχείρισης για να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι αειφορίας ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντά μας και προσεγγίσεις δέσμευσης για τη βελτίωση των πρακτικών βιωσιμότητας στις επενδύσεις. Όταν συνεργαζόμαστε με διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που διαπιστώνεται ότι υστερούν σε έναν τομέα της προσέγγισής τους, αλλά ανταποκρίνονται στις συνολικές προσδοκίες μας, θέτουμε προσδοκίες για βελτίωση και παρακολουθούμε την πρόοδό τους. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τον στόχο μας να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο και να αντιμετωπίσουμε προληπτικά στρατηγικά ζητήματα αειφορίας.

- Βαθμολόγηση Αειφορίας/ ESG για εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία:

Με βάση την βαθμολόγηση αειφορίας που παρέχεται από την MSCI ESG Research, έχουμε αναπτύξει μία προσέγγιση να ενσωματώνουμε παράγοντες αειφορίας συστημικά στην διαδικασία των λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Οι δείκτες αειφορίας/ ESG των εταιρειών βασίζονται στη ανάλυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης που θεωρούνται ουσιώδεις για κάθε τομέα. Αυτές περιλαμβάνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική διακυβέρνηση. Εταιρείες με χαμηλό δείκτη αειφορίας/ ESG συνδέονται με υψηλό κίνδυνο μη διαχείρισης αειφορίας/ ESG και υψηλό αριθμό αρνητικών επιπτώσεων που δεν έχουν μετριαστεί. Προκειμένου να εντοπιστούν αυτές οι εταιρείες, η βαθμολόγηση χρησιμοποιεί ένα minimum όριο αειφορίας. Κατά την ανάλυση υφιστάμενων επενδύσεων σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και κατά την επιλογή νέων επενδύσεων, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. και/ή οι εντεταλμένοι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον δείκτη αειφορίας/ ESG της επένδυσης και το εφαρμοστέο όριο. Αυτό σημαίνει ότι επενδύσεις σε εκδότες με δείκτη κάτω του ορίου πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες επενδύσεις, επανεπενδύσεις και νέες επενδύσεις. Σε περίπτωση που ένας Διαχειριστής Περιουσιακών Στοιχείων,  έχει επενδύσεις κάτω του ορίου, τότε ενεργοποιείται ο όρος συμμόρφωσης ή εξήγησης.

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων, πρέπει να δικαιολογούν τις εν λόγω επενδύσεις κατά τις συναντήσεις που γίνονται δύο φορές κατ’ έτος με την ΑΙΜ ή την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

Περαιτέρω η Αllianz υποβάλλει το χαρτοφυλάκιο εκδοτών που βρίσκονται κάτω από το όριο σε μία συστηματική διαδικασία ελέγχου με συγκεκριμένο στόχο και χρονικό ορίζοντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την βαθμολογία ESG (Environmental – Social – Governance), παρακαλώ όπως δείτε το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG Κεφάλαιο 3.6. 

Κατευθυντήριες Γραμμές ESG και Διαδικασία Αναφοράς για μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία: Επενδυτικές συναλλαγές σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητη περιουσία, υποδομές και ιδιωτικές τοποθετήσεις παρακολουθούνται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. από κοινού με την ΑΙΜ και άλλους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ESG. Αυτές οι κατευθυντήριες συντάχθηκαν το 2013 για 13 ευαίσθητους επιχειρηματικούς τομείς, τους οποίους καταδείξαμε ως εκτεθειμένους σε πιθανούς κινδύνους ESG και αρνητικές επιπτώσεις. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν ενδεικτικά Πετρέλαιο και Αέριο, Ορυχεία και Γεωργία.

Αναπτύξαμε σχετικά κατευθυντήριες γραμμές μέσω διαλόγου με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και μια διαρκή διαδικασία δέσμευσης των εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών και συμπεριλαμβάνουν ζητήματα όπως επίπτωση στην βιοποικιλότητα, επίπτωση σε προστατευόμενες περιοχές, επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ESG για κάθε επενδυτική συναλλαγή στους καθορισμένους τομείς διασφαλίζει ότι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται και αξιολογούνται περαιτέρω. Όταν ένα ζήτημα ESG εντοπίζεται κατά την αξιολόγηση, αποφασίζεται από τους ειδικούς ESG και διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου Αllianz, εάν η επένδυση θα προχωρήσει, εάν θα προχωρήσει και θα ζητηθούν μέτρα μετριασμού και διαχείρισης των κινδύνων ESG, ή αν θα αρνηθούν την συναλλαγή για λόγους ESG. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις αρχές ESG και τα ζητήματα που καλύπτονται ανά επιχειρηματικό τομέα, μπορείτε να δείτε στο Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG Κεφάλαιο 3.4.

Δεδομένων των έντονων διαφορών στη διαθεσιμότητα δεδομένων μεταξύ των βασικών μετρήσεων αρνητικών επιπτώσεων (όπως ορίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ) και των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μας και αναζητούμε νέες πηγές δεδομένων για την αντιμετώπιση κενών και τη διεύρυνση της κατανόησής μας για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις . Παρά τις προσπάθειές μας, η διαθεσιμότητα δεδομένων περιορίζει τον βαθμό εξέτασης συγκεκριμένων βασικών μετρήσεων αρνητικών επιπτώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνουμε υπόψη τα υποκείμενα θέματα δεικτών δυσμενούς βιωσιμότητας (όπως τα απόβλητα ή τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα των εργαζομένων).

Αναφορά στην τήρηση υπεύθυνων επιχειρηματικών κανόνων συμπεριφοράς και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Θεωρούμε ότι η συνεργασία και οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες είναι καθοριστικές για την επίτευξη θετικής αλλαγής. Η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτεί συλλογική δράση με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. αποτελεί μέρος του Ομίλου Allianz, ο οποίος είναι μέλος ενός ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών και αρχών που σχετίζονται με την αειφορία για λογαριασμό των λειτουργικών οντοτήτων του. Η Allianz έχει δεσμευτεί στις Αρχές για Υπεύθυνη Επένδυση (PRI) από το 2011. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν την προσέγγισή μας στην υπεύθυνη επένδυση και οδηγούν σε συνεχή βελτίωση στις επιχειρήσεις μας. Υποβάλλουμε ετήσια αναφορά στο PRI ως κάτοχος περιουσιακών στοιχείων. Οι πιο πρόσφατες και οι προηγούμενες αναφορές διαφάνειας PRI βρίσκονται στο προφίλ μας στον ιστότοπο του PRI. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα όλων των συμμετοχών και συνεργασιών στην ενότητα 5.4 της Έκθεσης Αειφορίας του Ομίλου 2021.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

Η Allianz δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με διάφορα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διεθνής Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως ορίζονται από τα Εργατικά Πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Η Allianz αναγνωρίζει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε αξιακό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Allianz έχει ενσωματώσει πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και συμμετέχει στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) από το 2002. Η Allianz υποβάλλει αναφορά ως προς την εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και στην ανακοίνωση του UNGC για την πρόοδο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο προφίλ της Allianz SE στον ιστότοπο του UNGC. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά για την Allianz στους διάφορους ρόλους της – ως ασφαλιστής και επενδυτής, ως εργοδότης, ως εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού μας) και ως εταιρικός πολίτης. Η Allianz εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες για καθεμία από αυτές τις διαστάσεις και στοχεύει συνεχώς στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητές της. Το 2021, η Allianz συνεργάστηκε με μια εξωτερική εταιρεία συμβούλων για τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση τη μεθοδολογία του UNGP για να εντοπίσει κενά στην προσέγγισή μας και να συνεχίσει να βελτιώνει την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πυρήνα της επιχείρησης και του οργανισμού μας. Ενισχύσαμε επίσης την προσέγγισή μας δημοσιεύοντας την Προσέγγισή μας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που είναι ενσωματωμένη στο Πλαίσιο ένταξης ESG του Ομίλου Allianz.

Ενσωματώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κύριες δραστηριότητές μας

 

Ως εταιρικός ασφαλιστής και επενδυτής, η Allianz έχει σχεδιάσει μια διαδικασία δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέρος της συνολικής της προσέγγισης ESG, η οποία είναι ενσωματωμένη στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό προσεγγίσεων ανά τομέα και χώρα για τον εντοπισμό κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Allianz έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές ESG για ευαίσθητους επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίες περιλαμβάνουν μια ειδική κατευθυντήρια γραμμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα για κάθε τομέα (βλ. Πλαίσιο ένταξης ESG Ομίλου Allianz 03.4.7). Έτσι, οι σχετικές πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανεξετάζονται ως μέρος της συνολικής εκτίμησης κινδύνου για τυχόν επενδύσεις σε μη εισηγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στους αντίστοιχους τομείς.

Επιπροσθέτως, η Allianz έχει αναπτύξει μια λίστα παρακολούθησης για ευαίσθητες χώρες όπου σημειώνονται συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, διενεργούμε ρητή δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με την Οδηγία μας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που καλύπτει διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις επενδύσεις μας, εάν εντοπίσουμε έναν εκδότη στο εισηγμένο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο που έχει επισημανθεί για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον εξωτερικό πάροχο δεδομένων βιωσιμότητας, δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν τον εκδότη για συστηματική δέσμευση (βλ. Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου 2021 ενότητα 02.2).

Κλιματική Αλλαγή

 

Λαμβάνουμε υπόψη σε στρατηγικό επίπεδο κριτήρια για το κλίμα σε όλους τους επιχειρηματικούς μας τομείς. Η Allianz είναι ενεργό μέλος διαφόρων βιομηχανικών ενώσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το κλίμα, υποστηρίζοντας φιλόδοξες στρατηγικές απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη χρηματοδότηση από τη βιομηχανία. Ως υποστηρικτής της Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), η Allianz υποβάλλει συγκεκριμένη αναφορά για τους δείκτες άνθρακα και τις στρατηγικές για το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στην ολοκληρωμένη γνωστοποίηση TCFD (βλ. Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου 2021 ενότητα 4.6).

Ως ιδρυτικό μέλος της AOA, η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο έως το 2050, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Καθορισμού Στόχων της AOA. Αυτό σημαίνει ότι, ως κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε κίνητρα και θα απαιτήσουμε από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας να ξεκινήσουν πορεία απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα σύμφωνα με τον στόχο 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, η Allianz είναι ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας Climate Action 100+ (CA100+), το οποίο στοχεύει να συνεργαστεί με 167 από τους μεγαλύτερους εταιρικούς φορείς εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο για τον καθορισμό στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και τη βελτίωση της διακυβέρνησης για την κλιματική αλλαγή. Η Allianz είναι επικεφαλής ανάδοχος σε δύο από τις εταιρείες-στόχους της CA100+ και συνεργαζόμαστε πάνω σε άλλες τρεις. Η προσπάθειά μας περιλαμβάνει την εισαγωγή του CA100+ Net-Zero Company Benchmark στις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τον ευρύτερο ρόλο της πρωτοβουλίας μέσω αυτού του εργαλείου μέτρησης και παρακολούθησης. Το εργαλείο αυτό καλύπτει κρίσιμους δείκτες για τη μέτρηση της προόδου της εταιρείας σε σχέση με μια ευθυγραμμισμένη διαδρομή προς την επίτευξη του στόχου των 1,5°C και για τη διαφάνεια ως προς τις αναφορές προόδου τους.

Χρησιμοποιούμε κορυφαία ακαδημαϊκά σενάρια για το κλίμα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για να καθορίσουμε την ευθυγράμμιση με τον στόχο μας.

Οι στόχοι βασίζονται σε σενάρια που προβλέπουν γρήγορες μειώσεις εκπομπών και ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση – ή, αν υπάρξει, θα είναι πολύ μικρή – του στόχου των 1,5°C. Οι στόχοι δεν επιβαρύνουν τις μειώσεις των εκπομπών υποθέτοντας ότι ο κόσμος μπορεί να αφαιρέσει μαζικά τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμες ή εφαρμόσιμες σε κλίμακα. Για τα ακίνητα, στόχος μας είναι να ευθυγραμμιστούμε με την πορεία του τομέα ακινήτων παγκοσμίως για την απαλλαγή 1,5°C από τον άνθρακα, που δημοσιεύεται από το Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM).

Μεταξύ των προσπαθειών της AOA είναι η προώθηση της διαθεσιμότητας λειτουργικών σεναρίων και διαδρομών με το να τεκμηριώνει πλήρως επιστημονικά όλα όσα κάνει και με το να προωθεί το μοντέλο OECM για τη βιοποικιλότητα, τα σενάρια μη/χαμηλής υπέρβασης IPCCs και το NZE2050 του ΔΟΕ. Επιπλέον, η Allianz συμβάλλει ενεργά στο Κλίμα Ανοιχτού Κώδικα, μια ομάδα εταιρειών που από κοινού έχτισαν ένα «προανταγωνιστικό επίπεδο» μοντελοποίησης και δεδομένων που είναι παγκοσμίως διαθέσιμα και προσβάσιμα. Συμβάλλουμε επίσης ενεργά σε εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην απαλλαγή από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας «Επιστημονικοί στόχοι» (SBTi) και της πρωτοβουλίας “Transition Pathway Initiative” (TPI). Μια βασική επιδίωξη αυτών των πρωτοβουλιών και της Allianz είναι η ανάπτυξη (μακροπρόθεσμων) δεικτών επιδόσεων για το κλίμα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και εργαλείων αξιολόγησης, για την παρακολούθηση της ευθυγράμμισης των χαρτοφυλακίων με τον στόχο του 1,5°C της συμφωνίας του Παρισιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις ενότητες 2.2.3 και 4.3 της Έκθεσης Αειφορίας του Ομίλου 2021.

Γνωστοποίηση Άρθρου 4 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation

Η Πολιτική Αποδοχών της Allianz που εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές οντότητες της Allianz αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας με διαφορετικούς τρόπους. 

1.   Αρχές Στοχοθεσίας

Επιλεγμένοι δείκτες επιδόσεων αποτελούν την βάση για τους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους μεταβλητών αποδοχών σε επίπεδο νομικής οντοτητας. Οι εν λόγω στόχοι θα περιλαμβάνουν, όπου τυγχάνει εφαρμογής δείκτες επιδόσεων σχετιζόμενους με ESG και θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να αποφεύγεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ESG. 

2.  Διαδικασία Στοχοθεσίας: Οι σχετικοί στόχοι βιωσιμότητας της κάθε νομικής οντότητας αποτελούν μέρος του στρατηγικού διαλόγου και του διαλόγου σχεδιασμού. Τα βασικά αποτελέσματα της διαδικασίας του ετήσιου διαλόγου σχεδιασμού περιλαμβάνουν τους στόχους των Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών οντοτήτων. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν το περιεχόμενο βιωσιμότητας και τις αξίες του σχεδίου των νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI) για τη βιωσιμότητα, που αποτελούν τους ποσοτικούς στόχους για τους Διευθύνοντες Συμβούλους των νομικών οντοτήτων για το επόμενο έτος.

3.  Κανονισμός κυρώσεων (malus)

Μέρος των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην καταβληθεί, ή η καταβολή μπορεί να απαγορευτεί, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των προτύπων και πολιτικών της Allianz, συμπεριλαμβανομένου του Προτύπου της Allianz για την Διαχείριση του Κινδύνου Φήμης και του Πρότυπου Κανόνα ESG για τις επενδύσεις.   

Οι δύο αυτές πολιτικές διέπουν την διαχείριση των κινδύνων ESG για τις επενδυτικές συναλλαγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την διαχείριση κινδύνων ESG, παρακαλώ όπως δείτε την Γνωστοποίηση του άρθρου 3 και το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αποδοχών της Allianz, δείτε εδώ

Γνωστοποίηση Άρθρου 5 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation