Όροι Χρήσης

H ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής: η Εταιρία), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.allianz.com.gr με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει. Επιπροσθέτως, μέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, παρέχονται στους επισκέπτες/χρήστες εξειδικευμένες υπηρεσίες που συνδέονται με τα ασφαλιστικά προγράμματα της Εταιρίας.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν. Οι χρήστες των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων και υπηρεσιών της Εταιρίας, που διατίθενται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καλούνται να συμβουλεύονται σε κάθε περίπτωση και τους εκάστοτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου της Εταιρίας συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρίας χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, ή να «φορτωθεί», μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Το εμπορικό σήμα και το λογότυπο της Εταιρίας που χρησιμοποιείται αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιδίας και χρησιμοποιείται προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας. 

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις πληροφορίες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και αναγνωρίζει ότι η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρίας.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρία δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός αντίθετης ρητής πρόβλεψης. Ειδικότερα, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη αυτού και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του internet και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί ότι υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι χρήστες αναλαμβάνουν και αποδέχονται να προβαίνουν σε προσωπική εκτίμηση και αξιολόγηση του περιεχομένου των πληροφοριών και είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επιπλέον, καμία πληροφορία των ενημερωτικών υπηρεσιών της Εταιρίας δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς ή συμβουλή σε επενδυτικά, νομικά, φορολογικά ή άλλα θέματα. Σε περίπτωση που απαιτείται μια τέτοια συμβουλή, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο επαγγελματία.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.allianz.com.gr για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας δεν είναι εξαντλητική, η δε ευθύνη για αγοραστικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση την πληροφόρηση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και ορθότητα χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται για τυχόν σφάλματα και ελλείψεις. 

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας και στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, παρέχεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Εταιρία δεν αναλύει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, ενώ σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή καταστροφή στον υπολογιστή των χρηστών ή σε άλλη ιδιοκτησία τους, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση ιών υπολογιστών σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν φέρει επίσης, καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών ή άλλων σφαλμάτων κατά τη χρήση του παρόντος.

Η Εταιρία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Συνεπώς, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.