Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων επενδύεται σε μετοχές, ενώ μπορεί να επενδυθεί και σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν τοποθετήσεις υψηλού επενδυτικού κινδύνου.
  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Αυξημένος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μακροπρόθεσμος (+3 έτη)
  • Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας και τον ανάλογο βαθμό επενδυτικού κινδύνου.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.