Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το ενεργητικό τους σε όλα τα προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς συνδυάζοντας επενδύσεις σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές και λοιπά προϊόντα.
  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Μεσαίος προς Αυξημένος
  • Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μέσο-μακροπρόθεσμος (3 έτη)
  • Απευθύνονται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις, χωρίς να αναλαμβάνουν, όμως, αυξημένο βαθμό επενδυτικού κινδύνου για ολόκληρο το κεφάλαιό τους. 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.