Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και μετέπειτα χρηματαγοράς.

Επίσης, μπορούν να επενδύουν μέχρι το 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές.

Χαρακτηριστικά

  • Αυξημένος Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου
  • Μεσομακροπρόθεσμος Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας
  • Απευθύνονται σε επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις υψηλότερες του πληθωρισμού, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο βαθμό επενδυτικού κινδύνου.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.