Φιλίππα Μιχάλη

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 

Christoph Plein

Αντιπρόεδρος

 

Ευαγγελία Παπαδέα

Μέλος

 

Γεώργιος Χρυσικός

Μέλος

 

Στέφανος Μαλαχιάς

Μέλος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.