My Global Allianz

Το My Global Allianz είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, που συνδέεται με επενδύσεις (Unit Linked) και αποτελεί μια σύγχρονη λύση συσσώρευσης κεφαλαίου υψηλής ανταποδοτικότητας με σημαντικά πλεονεκτήματα και αξία επένδυσης.
  • Έξι διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια της PIMCO, Allianz Global Investors και Allianz ΑΕΔΑΚ
  • Επένδυση στην παγκόσμια αγορά
  • Τεχνογνωσία και εμπειρία PIMCO, Allianz Global Investors και Allianz ΑΕΔΑΚ
  • Υψηλή ρευστότητα, με άμεση πρόσβαση στα χρήματα που έχουν επενδυθεί
  • Σαφήνεια και διαφάνεια στους όρους συμβολαίου
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Επενδυτικές Στρατηγικές
 
 
 
 
Κεφάλαιο Λήξης
 
 
 
 
Απώλεια Ζωής
 
 
 
 
Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου
0%, 3%, 5%
 
-
 
Εφάπαξ - Extra καταβολή Ποσοστό Επένδυσης
100%
100%
Αλλαγή Επενδυτικής Στρατηγικής
 
 
 
 
Δικαίωμα Μερικής & Ολικής Εξαγοράς
 
 
 
 
Δικαίωμα Ελευθεροποίησης
 
 
-
 
Νέα Κάλυψη: Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα
 
 
 
 
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας ζωής του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
 
-
 
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
-
Τα προγράμματα My Global Allianz διαθέτουν 6 επενδυτικές στρατηγικές που επενδύουν σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Pimco Europe Ltd, Allianz Global Investors και Allianz ΑΕΔΑΚ. 

Στοχεύει στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και τίτλων σταθερού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς που συνδέονται με δείκτες τιμών καταναλωτή, προκειμένου να παρέχουν προστασία έναντι του πληθωρισμού.

Στοχεύει στη δημιουργία συνολικής απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων σταθερού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς. 

Επενδύει σε ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού ανά τον κόσμο (μετοχές, τίτλοι σταθερού εισοδήματος, αμοιβαία κεφάλαια, μετρητά, και εμμέσως σε ακίνητα και εμπορεύματα).

 

Στοχεύει στην μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε παγκόσμιες αγορές μετοχών ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα με τη στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (Στρατηγική SRI) και προωθεί επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση κριτήρια με ταυτόχρονη εφαρμογή ορισμένων ελάχιστων κριτηρίων αποκλεισμού για τις άμεσες επενδύσεις. 

Στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο oρίζοντα, επενδύοντας τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του απευθείας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου παγκόσμιων τίτλων σταθερού εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή κυβερνήσεις, με αποτίμηση σε μια σειρά από διεθνή νομίσματα και μετοχές ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα με τη στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (Στρατηγική SRI), προκείμενου να μεγιστοποιηθεί η συνολική απόδοση της επένδυσής σας με την λιγότερη δυνατή έκθεση της στον κίνδυνο. 

Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας

 

Allianz Global Asset Allocation

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Asset Allocation προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, δηλαδή ταξινομείται ως αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 8 του SFDR. Προωθεί τέτοια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω της ενεργού συνεργασίας με εκδότες για ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται με κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και την εφαρμογή μίας λίστας αποκλεισμού που εξαιρεί τομείς που θεωρούνται επιβλαβείς για το περιβάλλον. Δεν έχει ορίσει δείκτη αναφοράς για τους σκοπούς της ικανοποίησης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου αποκλεισμού και αποκλείει κάθε άμεση επένδυση σε τομείς που ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί επιβλαβείς για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα κι του μη συμβατικού πετρελαίου (όπως το πετρέλαιο στην Αρκτική και η πετρελαιοφόρος άμμος). Ανεξάρτητα από αυτό, ορισμένοι ΠΚΔ τίτλοι σταθερού εισοδήματος (όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα του ενημερωτικού δελτίου με τίτλο "ΠΚΔ τίτλοι σταθερού εισοδήματος") από εξαιρούμενους τομείς, μπορεί να επιτρέπονται, εάν ο Σύμβουλος Επενδύσεων καθορίζει ότι αυτές οι επενδύσεις εναρμονίζονται με την προώθηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Επιπλέον, οι εταιρίες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων.

Όπως ορίζεται στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, η στρατηγική αποκλεισμού του και η διαδικασία ελέχγου αποκλεισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ισχύει για το 100% των άμεσων επενδύσεών του. Η πολιτική αποκλεισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακαλουθείται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων σε προσυναλλακτική βάση και σε συνεχή βάση στη συνέχεια.

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τα δεσμευτικά κριτήρια της επενδυτικής στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου προέρχονται συνήθως από τον Σύμβουλο Επενδύσεων με διάφορους τρόπους, όπως από τρίτους προμηθευτ'ες δεδομένων ή/και δημιουργούνται μέσω ιδιόκτητης ανάλυσης που διενεργείται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων ή/ και λαμβάνονται απευθείας από τον υποκείμενο εκδότη. Ανάλογα με την περίπτωση, θα διεξαχθεί έλεγχος δέουσας επιμέλειας σε αυτές τις πηγές δεδομένων που χρημοποιούνται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιεί κατά καιρούς πληρεξούσιους ή εκτιμήσεις ως αποτέλεσμα προκλήσεων που αφορούν τα δεδομένα (διαθεσιμότητα και αξιοπιστία δεδομένων). Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα των δεδομένων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι περιορισμένη, λόγω έλλειψης εταιρικής γνωστοποίησης από εκδότες ή σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους δεδομένα ενδέχεται να μην είναι τυποποιημένα ή να μην επαληθεύονται όταν παρέχονται από έναν εκδότη. Τέτοιες προκλήσεις που αφορούν τα δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολία στην αναφορά επαρκώς ακριβών αριθμών ή να επηρρεάσουν το ποσοστό των εκτιμώμενων ή κατά προσέγγιση δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τυχόν τέτοιες προκλήσεις που αφορούν τα δεδομένα δεν εμποδίζουν την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δύναται να συνεργάζεται με εταιρίες για να ενθαρρύνει την εναρμόνισή τους με τη Συμφωνία του Παρισιού ή/και την υιοθέτηση στόχων που βασίζονται στην επιστήμαμ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

 

Allianz Global Sustainability

Το Allianz Global Sustainability (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο) προάγει παράγοντες που συναρτώνται με το περιβάλλον και την κοινωνία και μολονότι δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, θα έχει ένα ελάχιστο ποσοστό βιώσιμων επενδύσεων.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια βέλτιστη προσέγγιση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI), που αντιπροσωπεύει παράγοντες που συναρτώνται με το περιβάλλον, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, και παράγοντες επιχειρηματικής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας μια βαθμολογία SRI, που καθορίζεται με βάση αυτές τις εκτιμήσεις για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ισχύουν βιώσιμα ελάχιστα κριτήρια αποκλεισμού. Μέσω αυτών των κριτηρίων αποκλεισμού, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει υπόψη τους δείκτες για τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις (PAI).

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει τις Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές καλής διακυβέρνησης αποκλείοντας εταιρείες με βάση τη συμμετοχή τους σε αντιπαραθέσεις γύρω από τα διεθνή πρότυπα.

Έχουν οριστεί δείκτες βιωσιμότητας για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να μετρηθεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών του χαρακτηριστικών. Οι δείκτες βιωσιμότητας προέρχονται από το σύνολο των δεσμευτικών στοιχείων που έχουν οριστεί για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεσμευτικά στοιχεία παρακολουθούνται σε συστήματα συμμόρφωσης πριν και μετά τη συναλλαγή και ως εκ τούτου χρησιμεύουν για τη διασφάλιση επαρκούς δέουσας επιμέλειας και ως κριτήρια αξιολόγησης για την τήρηση των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για κάθε δείκτη βιωσιμότητας, έχει στηθεί μια μεθοδολογία, βασισμένη σε διαφορετικές πηγές δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση και αναφορά των δεικτών.