Προσοχή: Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι παρωχημένο. Παρακαλούμε όπως συνδεθείτε με πιο σύγχρονα προγράμματα, όπως  Chrome, Firefox ή Microsoft Edge

My Global Allianz

Το My Global Allianz είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, που συνδέεται με επενδύσεις (Unit Linked) και αποτελεί μια σύγχρονη λύση συσσώρευσης κεφαλαίου υψηλής ανταποδοτικότητας με σημαντικά πλεονεκτήματα και αξία επένδυσης.
  • Πέντε διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια της PIMCO
  • Επένδυση στην παγκόσμια αγορά
  • Τεχνογνωσία και εμπειρία PIMCO
  • Υψηλή ρευστότητα, με άμεση πρόσβαση στα χρήματα που έχουν επενδυθεί
  • Σαφήνεια και διαφάνεια στους όρους συμβολαίου
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Επενδυτικές Στρατηγικές
 
 
 
 
Κεφάλαιο Λήξης
 
 
 
 
Απώλεια Ζωής
 
 
 
 
Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου
0%, 3%, 5%
 
-
 
Εφάπαξ - Extra καταβολή Ποσοστό Επένδυσης
100%
100%
Αλλαγή Επενδυτικής Στρατηγικής
 
 
 
 
Δικαίωμα Μερικής & Ολικής Εξαγοράς
 
 
 
 
Δικαίωμα Ελευθεροποίησης
 
 
-
 
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας ζωής του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
 
-
 
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
-
Τα προγράμματα My Global Allianz διαθέτουν 5 επενδυτικές στρατηγικές που επενδύουν σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Pimco Europe Ltd.

Στοχεύει στην επίτευξη θετικής απόδοσης, μέσω της επένδυσης σε μία σειρά τίτλων σταθερού εισοδήματος. Έχει την ευελιξία να επενδύει σε τίτλους τόσο «επενδυτικής διαβάθμισης», όσο και σε τίτλους «μη επενδυτικής διαβάθμισης», χωρίς περιορισμούς από κάποιο δείκτη αναφοράς.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και τίτλων σταθερού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς, που συνδέονται με δείκτες τιμών καταναλωτή. Αποτέλεσμα είναι η παροχή προστασίας έναντι του πληθωρισμού.

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Επενδύει κυρίως σε μία σειρά τίτλων σταθερού εισοδήματος «επενδυτικής διαβάθμισης», που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Στοχεύει στη δημιουργία συνολικής απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων σταθερού εισοδήματος της παγκόσμιας αγοράς. Προσφέρει μεγάλη διαφοροποίηση, επενδύοντας σε εταιρικά ομόλογα «επενδυτικής διαβάθμισης», ομόλογα υψηλών αποδόσεων και ομόλογα αναδυόμενων αγορών.

Στοχεύει στην προστασία έναντι της κυκλικότητας των οικονομιών και των αγορών, μέσα από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, ακίνητα κ.λπ.