Σημαντική Ενημέρωση Υποκείμενων στo Πλαίσιo της Συγχώνευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Κατόπιν εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ από την εταιρία Αllianz SE την 21/09/2022, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι πλέον μια εταιρία του Ομίλου Allianz SE, δραστηριοποιούμενη πλέον με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη  Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων».

Η ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, ομοίως μέλος του Ομίλου Αllianz SE, πρόκειται εντός του 2023 να συγχωνευθεί με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη  Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Συγχώνευσης.

 Έως και την ολοκλήρωση της νομικής Συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιριών του Ομίλου Αllianz SE, η ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία (Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-6999999, email customercontact@allianz.gr) και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, τηλέφωνο 210-6829601, email info@europisti.gr) έχουν εγγράφως συμφωνήσει ότι θα ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία έως σήμερα επεξεργάζονται, καθώς είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω συγχώνευσης, η πρόσβαση κάθε μιας από τις ανωτέρω εταιρίες στα αρχεία και δεδομένα της έτερης, προκειμένου από κοινού να καθορίσουν τους  όρους, τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Σκοπός: Η διαβίβαση και η εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων που αναφέρονται κατωτέρω, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης που θα έχει ως απόρροια την ενιαία και συνεκτική δραστηριοποίηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Νομική Βάση: Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των συγχωνευόμενων εταιριών, όπως π.χ. η από κοινού διαχείριση των επιχειρηματικών τους λειτουργιών, η συνένωση των πληροφοριακών τους συστημάτων, η αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους κλπ.

Κατηγορίες Δεδομένων: Τα δεδομένα των Υποκειμένων που θα επεξεργάζονται αμφότερες  οι  εταιρίες έχουν συλλεγεί νόμιμα, και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα: α) στοιχεία ταυτότητας, β) στοιχεία οικονομικών συναλλαγών, γ) στοιχεία επικοινωνίας, δ) μισθολογικά/ασφαλιστικά στοιχεία, ε) στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, στ) δεδομένα υγείας κ.ά.

Υποκείμενα των Δεδομένων: Τα υποκείμενα των Δεδομένων και για τις δύο εταιρίες, καθώς και για τις θυγατρικές τους είναι: α) πελάτες (Λήπτες Ασφάλισης – Ασφαλισμένοι – Δικαιούχοι - Εξαρτώμενα μέλη - Παθόντες Τρίτοι - Υποψήφιοι Πελάτες), β) Συνεργάτες (Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Άμεσοι και Έμμεσοι, - Μεσίτες – Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων) γ) Προμηθευτές, δ) Εργαζόμενοι-Υποψήφιοι Εργαζόμενοι, ε) Μέλη Δ.Σ.-Μέλη Επιτροπών.

Είδος Επεξεργασίας: Οι δύο από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας προβαίνουν, για τον ανωτέρω σκοπό, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διαβίβαση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.

Αποδέκτες: Η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται κατά κύριο λόγο μεταξύ των δύο Συγχωνευόμενων Εταιριών και ενδεχομένως μεταξύ των εταιριών του Ομίλου της Αllianz SE, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που έχουν υπογράψει.

Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς υλοποίησης της συγχώνευσης, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του εν λόγω έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες έχουν υπογράψει ειδικές συμβάσεις με τους τρίτους, στους οποίους αναθέτουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες έχουν νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό τους την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των Υποκειμένων.

Χρονικό Διάστημα: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα διαρκέσει έως τη νομική ενοποίησή τους. Μετά τη νομική ενοποίηση, οι δύο εταιρίες θα λειτουργούν ως μια νομική οντότητα, καθώς η Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία θα υπεισέλθει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη  Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων.

Δικαιώματα Υποκειμένων: Τα Υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση, τη διαγραφή, την πρόσβαση, τη φορητότητα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους, εφόσον δε θίγονται τα έννομα συμφέροντα των δύο Συγχωνευόμενων Εταιριών ή τρίτων προσώπων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να αποστέλλουν εγγράφως το αίτημά τους στο dpo@allianz.gr ή/και στο dpo@europisti.gr.

Τα Υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο https://www.dpa.gr, ενώ διατηρούν και το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Μάρτιος 2023