Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα Αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν οι διαχειριστές μας, όπως Εξαμηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.