ESG προσέγγιση στην επιχειρησιακή δραστηριότητα

Για την ασφάλιση και τις επενδύσεις, λαμβάνουμε υπόψη πάντα τους παράγοντες ESG (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, διακυβέρνηση): Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας τόσο για τα δικά μας κεφάλαια όσο και των πελατών μας, αναζητούμε βιώσιμες επενδύσεις, αξιοποιούμε τη γνώση μας για ζητήματα ESG για τη μείωση του κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μας κι ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδυτικές μας διαδικασίες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη διαχείριση των επενδύσεων δεν είναι μία βραχυπρόθεσμη τάση αλλά μακροπρόθεσμα θα αλλάξει τις επιχειρήσεις.
Αειφόρος Επένδυση (ESG) είναι η επένδυση σε μία οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει σε έναν περιβαλλοντικό σκοπό, όπως μετριέται για παράδειγμα από δείκτες αποτελεσματικότητας βασικών πόρων, σε σχέση με την χρήση της ενέργειας, της ανανεώσιμης ενέργειας, πρώτων υλών, νερού και γης, για την παραγωγή αποβλήτων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ή σε σχέση με την επίπτωση στην βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή η επένδυση σε μία οικονομική δραστηριότητα που συνεισφέρει προς έναν κοινωνικό σκοπό, ειδικότερα, μία επένδυση που συνεισφέρει στην εξάλειψη της κοινωνικής ανισότητας, ή που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή μία επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό ή οικονομικά ή κοινωνικά μη προνομιούχες κοινότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιου είδους επενδύσεις δεν βλάπτουν ουσιωδώς κάποιον από τους ανωτέρω στόχους και ότι οι εταιρείες προς τις οποίες επενδύουν ακολουθούν καλές πρακτικές διακυβέρνησης και συγκεκριμένα σε σχέση με υγιείς δομές διαχείρισης, σχέσεις εργαζομένων, αποζημίωση προσωπικού και συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

Η αντίληψη μας σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με την διακυβέρνηση περιστάσεις, που αν επέλθουν, δύνανται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία, την κερδοφορία ή την φήμη του Ομίλου Allianz ή κάποιας εταιρείας μέλους του Ομίλου. Παράδειγμα τέτοιων κινδύνων είναι η κλιματική αλλαγή, η  απώλεια της βιοποικιλότητας, παραβίαση αναγνωρισμένων εργασιακών προτύπων, διαφθορά.

Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη της τους κινδύνους βιωσιμότητας καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, περιλαμβανομένων των Αντιστοιχίσεων Ενεργητικού Παθητικού (ΑLM Matching) , της Επενδυτικής Στρατηγικής, της επιλογής Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων, της Παρακολούθησης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Κινδύνων. Προς τον σκοπό αυτό η Allianz Investment Management SE (AIM), υποστηρίζει την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και εκθέσεων.

Η πραγματοποίηση των επενδύσεων, διενεργείται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. και επιλεγμένους διαχειριστές κεφαλαίου, στους οποίους η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. δίνει σαφείς προδιαγραφές σχετικά με την εξέταση των κινδύνων βιωσιμότητας.

H Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. ακολουθεί μία κατανοητή και καλά θεμελιωμένη προσέγγιση ως προς την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας σε σχέση με την επένδυση όλων των ασφαλιστικών επενδύσεων (με την εξαίρεση των υποκείμενων επενδύσεων των Unit Linked ασφαλιστικών προϊόντων), η οποία συμπεριλαμβάνει:

1. Την επιλογή, την ανάθεση και την παρακολούθηση των Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων που επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Allianz:

Κατά την επιλογή, ανάθεση και παρακολούθηση των Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων που επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Allianz, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες, παράγοντες περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης.

Όλοι οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων που επενδύουν για λογαριασμό της Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. απαιτείται να ενσωματώνουν παράγοντες αειφορίας/ESG στην επενδυτική τους διαδικασία.

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων, μπορεί να πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις είτε έχοντας προσυπογράψει  της Αρχές για Υπεύθυνη Επένδυση (Principles for Responsible Investment - PRI) (με αξιολόγηση PRI τουλάχιστον Β) ή έχοντας καθιερώσει τις δικές τους πολιτικές αειφορίας/ESG.

Περαιτέρω, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλα τα κριτήρια συγκεκριμένων εξαιρέσεων της Allianz (λεπτομέρειες στο σημείο 4.).

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων παρακολουθούνται στενά από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. ως προς την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των σχετικών κριτηρίων εξαίρεσης και ως προς την συμμόρφωση με τις δικές του πολιτικές αειφορίας.

Ως προς την περιουσία που διαχειρίζεται εσωτερικά η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., συμμορφωνόμαστε με τον Πρότυπο Κανόνα της Allianz σε σχέση με τις Επενδύσεις, που περιγράφει την ενσωμάτωση ESG στην διαδικασία διαχείρισης των επενδύσεων μας.

Η ΑΙM, λειτουργεί ως υποστηρικτική νομική οντότητα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.

2. Την ανάδειξη, ανάλυση και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων βιωσιμότητας/ ESG:

Οι επενδυτικές συναλλαγές  σε μη εισηγμένες (non listed) κατηγορίες επενδύσεων, όπως ακίνητη περιουσία, υποδομές και ιδιωτικές τοποθετήσεις, παρακολουθούνται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. σε συνεργασία με την AIM και  τους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές αειφορίας/ ESG.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αειφορίας, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών και περιλαμβάνουν παράγοντες όπως ο κίνδυνος βιοποικιλότητας, ο κίνδυνος προστατευμένων περιοχών, ο κίνδυνος εργατικού δυναμικού και ο κίνδυνος τοπικών κοινωνιών.

Όταν ένας κίνδυνος αειφορίας/ESG εντοπίζεται κατά την αξιολόγηση, αποφασίζεται σε επίπεδο Ομίλου Allianz από ειδικούς σε ζητήματα αειφορίας/ ESG και κινδύνων, να προχωρήσει με την συναλλαγή, ή να προχωρήσει έχοντας ζητήσει τον μετριασμό και την διαχείριση των κινδύνων αειφορίας/ ESG, ή να αρνηθεί την συναλλαγή για λόγους αειφορίας/ ESG.

Για επενδύσεις σε εισηγμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και δημόσια ίδια κεφάλαια, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. συνεργάζεται με την AIM και εφαρμόζει δεδομένα αειφορίας/ ESG που παρέχονται από τον εξωτερικό πάροχο δεδομένων αειφορίας / ESG την MSCI σε συνδυασμό με τον Όμιλο Allianz για την αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων αειφορίας/ ESG και τους λαμβάνουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό/διοίκηση του χαρτοφυλακίου.

3. Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής

Δέσμευση:

Εκ μέρους όλων των ασφαλιστικών της θυγατρικών, η Allianz SE συνδιαλέγεται με τις επιλεγμένες εταιρείες προς επένδυση, στις οποίες η Allianz υποδεικνύει τους συστηματικούς κινδύνους αειφορίας/ ESG.

Η δέσμευση αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει την διαχείριση των κινδύνων αειφορίας/ ESG από πλευράς της εταιρείας προς επένδυση και να παρακολουθήσει τις βελτιώσεις της συνολικής της απόδοσης ως προς την βιωσιμότητα. Η ουσιώδης αλλαγή, μπορεί να χρειαστεί πολλά χρόνια, και βλέπουμε την δέσμευση σαν μια διαρκή διαδικασία, που μπορεί να έχει απήχηση και να είναι αμοιβαία επωφελής. Η Allianz δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στην θετική αυτή αλλαγή, αν αυτόματα απέσυρε τις επενδύσεις της.

Ωστόσο αν η δέσμευση μας αποδειχθεί ανεπιτυχής, υπάρχει η πιθανότητα αποεπένδυσης από κάποιους εκδότες.

Επιπροσθέτως οι εσωτερικοί μας διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, AllianzGI και PIMCO προχωράνε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις αειφορίας/ ESG για λογαριασμό των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται, μεταξύ των οποίων και των ασφαλιστικών επενδύσεων περιουσιακών στοιχείων της Allianz. 

4. Συγκεκριμένοι τομείς και εταιρείες εξαιρούνται από τις ασφαλιστικές επενδύσεις

Αυτό καλύπτει: (1) Την εξαίρεση εταιρειών που παράγουν ή σχετίζονται με αμφιλεγόμενα όπλα, (2) Την εξαίρεση των επιχειρηματικών μοντέλων με βάση τον άνθρακα, (3) Την απαγόρευση συγκεκριμένων κρατικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από χώρες που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με σοβαρά ζητήματα διαχείρισης ανησυχιών αειφορίας, (4) Την εξαίρεση και απαγόρευση μεμονωμένων εκδοτών με υψηλό κίνδυνο αειφορίας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας δέσμευσης, σε περιπτώσεις που η δέσμευση δεν ήταν επιτυχής. 

5. Κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:

Ο περιορισμός της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής είναι υψίστης σημασίας για την Allianz.

O Όμιλος Allianz, έχει δεσμευθεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση της Συμφωνίας των Παρισίων του 2015 για την κλιματική αλλαγή και πιστεύουμε ότι η επίτευξη του στόχου επιβάλλει την γρήγορη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της παγκόσμιας οικονομίας προς τον μηδενισμό των εκπομπών μέχρι το 2050.

Η Allianz εντοπίζει και διαχειρίζεται κινδύνους και ευκαιρίες που συνδέονται με το περιβάλλον ως εξής:

- Αναλαμβάνοντας την δέσμευση να καταργήσει ολοκληρωτικά τα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση των άνθρακα σε όλες τις ασφαλιστικές της επενδύσεις μέχρι το 2040, το αργότερο. Η Allianz θα μειώσει τα όρια από το ισχύον 30% (δείτε υποσημείωση 5) τελικά σε 0 % το 2040 το αργότερο. Το επόμενο βήμα είναι μία μείωση μεγέθους 25% μέχρι το τέλος 2022.

Η Allianz είναι ιδρυτικό μέλος της ΑΟΑ (UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance) των Ηνωμένων Εθνών και έχει αναλάβει τη δέσμευση το χαρτοφυλάκιο της να είναι σε εναρμόνιση με ένα μέγιστο όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1.5°C, δηλαδή με μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από το χαρτοφυλάκιο μας μέχρι το 2050. Ένα πρώτο ορόσημο προς τον σκοπό της μηδενισμού εκπομπής αερίων, είναι ο στόχος μας να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ίδια κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα κατά 25% σε σύγκριση με το 2019. Επιπροσθέτως, μέχρι το 2025, το χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας μας θα είναι σε συμμόρφωση με την πορεία προς το όριο του 1.5°C.

Περαιτέρω, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., εμπλέκεται στην επιλογή των περιουσιακών στοιχείων για τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked, στα οποία ο πελάτης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο και μαζί με αυτόν και τον κίνδυνο βιωσιμότητας των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύεται το ασφάλιστρο. Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. αναμένει ότι οι Διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων των Unit Linked προϊόντων είτε έχουν συνυπογράψει της Αρχές της Υπεύθυνης Επένδυσης (PRI) είτε έχουν υιοθετήσει δική τους πολιτική αειφορίας/ ESG. Σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία/με την υποστήριξη της AIM, αξιολογεί τους κινδύνους βιωσιμότητας με βάση του Δείκτη Morningstar Sustainability που βαθμολογεί το επίπεδο των μη διαχειρίσιμων κινδύνων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία της ομότιμης ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την διαχείριση των κινδύνων αειφορίας/ ESG που περιλαμβάνονται στις επενδυτικές μας διαδικασίες, παρακαλούμε όπως δείτε στην Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου (Τμήμα 03.2) και το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG παραγόντων του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες της προσέγγισης της Αειφορίας/ ESG της AllianzGI, παρακαλώ όπως δείτε εδώ . Για περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγιση της Αειφορίας/ ESG της  PIMCO, παρακαλώ όπως δείτε εδώ.

Γνωστοποίηση Άρθρου 3 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation

Η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών της αποφάσεων σε σχέση με τις ασφαλιστικές επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και έχει θέσει ένα ισχυρό πλαίσιο για να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτές. Βασικές εσωτερικές πολιτικές προσδιορίζουν και διέπουν την προσέγγιση αυτή.

Σύμφωνα με το παρόν, οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις βιωσιμότητας περιλαμβάνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις αρνητικές συνέπειες στις κοινότητες, την δωροδοκία και την διαφθορά.

Για να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, λαμβάνουμε υπόψη αρκετούς δείκτες, ανάλογα με την σημαντικότητα της σχετικής επένδυσης. Παραδείγματα είναι το αποτύπωμα άνθρακα, η ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η βιοποικιλότητα και η αξιολόγηση αντικτύπου στην κοινότητα, πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δωροδοκία και ζητήματα διαφθοράς.

Ο Όμιλος Allianz στην έκθεση του TCFD (Task Force on Climate Related Disclosures) ειδικότερα αναφέρεται στους εξής δείκτες διοξειδίου του άνθρακα για το χαρτοφυλάκιο των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων: απόλυτες εκπομπές άνθρακα, σχετικές εκπομπές άνθρακα, σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως δείτε την Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου στο Κεφάλαιο 5.6.

Προχωράμε σε μία σειρά ενεργειών προκειμένου να αποφύγουμε ή να μετριάσουμε αυτές τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις βιωσιμότητας, μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

- Περιορισμός των επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς και εκδότες: Αυτό καλύπτει: 1.  την εξαίρεση των εταιρειών που παράγουν ή σχετίζονται με αμφιλεγόμενα όπλα, 2. Την εξαίρεση των επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο διοξείδιο του άνθρακα, 3. Την απαγόρευση συγκεκριμένων κρατικών ομολόγων από χώρες που παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 4. Μεμονωμένοι εκδότες με υψηλές επιπτώσεις αειφορίας/ ESG και στους οποίους δεν έχει επιτευχθεί η δέσμευση, μπορούν να εξαιρεθούν επίσης.

Δέσμευση ολοκληρωτικής κατάργησης των επιχειρηματικών μοντέλων με βάση των άνθρακα σε όλες τις ασφαλιστικές μας επενδύσεις μέχρι το 2040, το αργότερο.

Δέσμευση το χαρτοφυλάκιο να συνδέεται με μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ένα πρώτο ορόσημο προς τον σκοπό της μηδενισμού εκπομπής αερίων, είναι ο στόχος μας να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ίδια κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα κατά 25% σε σύγκριση με το 2019. Επιπροσθέτως, μέχρι το 2025, το χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας μας θα είναι σε συμμόρφωση με την πορεία προς το όριο του 1.5°C.

Συνεργασία με τις επιλεγμένες εταιρείες στις οποίες επενδύουμε με σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων και επιπτώσεων βιωσιμότητας/ ESG.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουμε καθώς και τις διαφορετικές διαδικασίες που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε διαφορετικές προσεγγίσεις για να εντοπίσουμε, αξιολογήσουμε και προτεραιοποιήσουμε τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις βιωσιμότητας ως εξής:

Επιλογή Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων, Ανάθεση και Παρακολούθηση:

Για το μεγαλύτερο ποσοστό περιουσιακών στοιχείων  ασφαλιστικών επενδύσεων, δίνουμε εντολή στους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων να πραγματοποιούν τις επενδύσεις. Ως βασική προϋπόθεση οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων πρέπει να έχουν συνυπογράψει της Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI) (με δείκτη τουλάχιστον Β) ή να έχουν την δική τους πολιτική βιωσιμότητας.

Όπως έχει ήδη γίνει δεκτό από τις Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης, οι υπογράφοντες δεσμεύονται μεταξύ άλλων να ενσωματώσουν τα ζητήματα αειφορίας/ ESG στην επενδυτική τους ανάλυση και την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για τις υφιστάμενες εντολές, η Allianz Investment Management (AIM) SE και η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. οργανώνει συναντήσεις με τους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων δύο φορές κατ’ έτος. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η αξιολόγηση των πολιτικών αειφορίας των Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων, τις αιτήσεις τους και τις σχετικές διαδικασίες. Για νέες εντολές, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας επιλογής η εξέταση των ζητημάτων αειφορίας και η αξιολόγηση τους.

- Βαθμολόγηση Αειφορίας/ ESG για εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία:

Με βάση την βαθμολόγηση αειφορίας που παρέχεται από την MSCI ESG Research, έχουμε αναπτύξει μία προσέγγιση να ενσωματώνουμε παράγοντες αειφορίας συστημικά στην διαδικασία των λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Οι δείκτες αειφορίας/ ESG των εταιρειών βασίζονται στη ανάλυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης που θεωρούνται ουσιώδεις για κάθε τομέα. Αυτές περιλαμβάνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική διακυβέρνηση. Εταιρείες με χαμηλό δείκτη αειφορίας/ ESG συνδέονται με υψηλό κίνδυνο μη διαχείρισης αειφορίας/ ESG και υψηλό αριθμό αρνητικών επιπτώσεων που δεν έχουν μετριαστεί. Προκειμένου να εντοπιστούν αυτές οι εταιρείες, η βαθμολόγηση χρησιμοποιεί ένα minimum όριο αειφορίας. Κατά την ανάλυση υφιστάμενων επενδύσεων σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και κατά την επιλογή νέων επενδύσεων, η Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε. και/ή οι εντεταλμένοι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον δείκτη αειφορίας/ ESG της επένδυσης και το εφαρμοστέο όριο. Αυτό σημαίνει ότι επενδύσεις σε εκδότες με δείκτη κάτω του ορίου πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες επενδύσεις, επανεπενδύσεις και νέες επενδύσεις. Σε περίπτωση που ένας Διαχειριστής Περιουσιακών Στοιχείων,  έχει επενδύσεις κάτω του ορίου, τότε ενεργοποιείται ο όρος συμμόρφωσης ή εξήγησης.

Οι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων, πρέπει να δικαιολογούν τις εν λόγω επενδύσεις κατά τις συναντήσεις που γίνονται δύο φορές κατ’ έτος με την ΑΙΜ ή την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

Περαιτέρω η Αllianz υποβάλλει το χαρτοφυλάκιο εκδοτών που βρίσκονται κάτω από το όριο σε μία συστηματική διαδικασία ελέγχου με συγκεκριμένο στόχο και χρονικό ορίζοντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την βαθμολογία ESG (Environmental – Social – Governance), παρακαλώ όπως δείτε το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG Κεφάλαιο 3.6.

Κατευθυντήριες Γραμμές ESG και Διαδικασία Αναφοράς για μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία: Επενδυτικές συναλλαγές σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητη περιουσία, υποδομές και ιδιωτικές τοποθετήσεις παρακολουθούνται από την Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.. από κοινού με την ΑΙΜ και άλλους Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ESG. Αυτές οι κατευθυντήριες συντάχθηκαν το 2013 για 13 ευαίσθητους επιχειρηματικούς τομείς, τους οποίους καταδείξαμε ως εκτεθειμένους σε πιθανούς κινδύνους ESG και αρνητικές επιπτώσεις. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν ενδεικτικά Πετρέλαιο και Αέριο, Ορυχεία και Γεωργία.

Αναπτύξαμε σχετικά κατευθυντήριες γραμμές μέσω διαλόγου με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και μια διαρκή διαδικασία δέσμευσης των εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών και συμπεριλαμβάνουν ζητήματα όπως επίπτωση στην βιοποικιλότητα, επίπτωση σε προστατευόμενες περιοχές, επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ESG για κάθε επενδυτική συναλλαγή στους καθορισμένους τομείς διασφαλίζει ότι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται και αξιολογούνται περαιτέρω. Όταν ένα ζήτημα ESG εντοπίζεται κατά την αξιολόγηση, αποφασίζεται από τους ειδικούς ESG και διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου Αllianz, εάν η επένδυση θα προχωρήσει, εάν θα προχωρήσει και θα ζητηθούν μέτρα μετριασμού και διαχείρισης των κινδύνων ESG, ή αν θα αρνηθούν την συναλλαγή για λόγους ESG. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις αρχές ESG και τα ζητήματα που καλύπτονται ανά επιχειρηματικό τομέα, μπορείτε να δείτε στο Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG Κεφάλαιο 3.4.

Αναφορά στην τήρηση υπεύθυνων επιχειρηματικών κανόνων συμπεριφοράς και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων

Ο Όμιλος Allianz έχει προσυπογράψει/είναι μέλος σε έναν ικανό αριθμό κανόνων υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Τα κυριότερα είναι:

Principles for Responsible Investment (PRI) Principles for Sustainable Insurance (PSI), UN Global Compact and Climate Action 100+,  Member of RE100 and Science-Based Targets initiative (SBTi), Founding member of the U.N – convened Net-zero Asset Owner Alliance (AOA) and supporter of Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Υπό την ιδιότητα του μέλους στην Net-Zero Asset Owner Alliance έχουμε δεσμευτεί να εναρμονίσουμε το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών μας επενδύσεων με το σενάριο 1.5 °C, σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του Συμφώνου του Παρισιού.

Πλήρης λίστα των συμμετοχών και των συνεργασιών είναι διαθέσιμη στην Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου, τμήμα 6.2.

Γνωστοποίηση Άρθρου 4 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation

Η Πολιτική Αποδοχών της Allianz Ευρωπαίκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε., αλλά και του Ομίλου Allianz , η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές οντότητες της Allianz, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας με ποικίλους τρόπους.

1. Αρχές Στοχοθεσίας

Επιλεγμένοι δείκτες επιδόσεων αποτελούν την βάση για τους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους μεταβλητών αποδοχών σε επίπεδο νομικής οντότητας. Οι εν λόγω στόχοι θα περιλαμβάνουν, όπου τυγχάνει εφαρμογής, δείκτες επιδόσεων σχετιζόμενους με ESG και θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να αποφεύγεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ESG.

2. Μεταβλητές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz – Κανονισμός Συστήματος Κυρώσεων

Μέρος των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην καταβληθεί, ή η καταβολή μπορεί να απαγορευτεί, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των προτύπων και πολιτικών της Allianz, συμπεριλαμβανομένου του Προτύπου της Allianz για την Διαχείριση του Κινδύνου Φήμης και του Πρότυπου Κανόνα ESG για τις επενδύσεις.  

Οι δύο αυτές πολιτικές διέπουν την διαχείριση των κινδύνων ESG για τις επενδυτικές συναλλαγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την διαχείριση κινδύνων ESG, παρακαλώ όπως δείτε την Γνωστοποίηση του άρθρου 3 και το Πλαίσιο Ενσωμάτωσης ESG.

Γνωστοποίηση Άρθρου 5 του Κανονισμού της ΕΕ Sustainable Finance Regulation