Η λειτουργία της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί “Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων”.

Επιπλέον, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού διέπεται από ορισμένες διατάξεις του Ν.4514/2018, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2014/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID).

Απ./633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων, περιεχόμενο σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα & εταιρίας διαχείρισης.

Απ. ΕΚ 1/452/1.11.2007

Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. θεσπίζει και υιοθετεί πολιτικές που εξασφαλίζουν την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, προάγουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πελατών της.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

H Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Οι διατάξεις της MiFID αλλάζουν την οργάνωση των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, διευκολύνουν τις συναλλαγές και προάγουν την εναρμόνιση των επενδυτικών αγορών στην Ευρώπη. Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει, όμως, είναι ότι κατοχυρώνει μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία για τους επενδυτές, κυρίως εκείνους που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 2019/2088), η Εταιρία έχει δεσμευτεί για την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας βιώσιμων αποδόσεων των επενδύσεων και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια, παράγοντες και στόχους (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση), στην επενδυτική της φιλοσοφία, στην επενδυτική της διαδικασία, στις πολιτικές της και στην στρατηγική της, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.