Ευρετήριο Όρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Α
Εταιρία που έχει ως σκοπό τη διαχείριση ενός η περισσοτέρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ).
  
Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου.
 
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, Ασφαλιστική Εταιρία, ΕΠΕΥ, ή Χρηματιστηριακή Εταιρία. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κ.λπ.) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να παραδίδει στον επενδυτή το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) και να θέτει στη διάθεση του κοινού, Κανονισμούς και Ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτει.
 
Το κέρδος το οποίο δίνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια στους επενδυτές και μετριέται ως η διαφορά στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου, συν τυχόν μερίσματα που διανέμει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε χρόνο.
 
Β
Είναι το έντυπο που περιλαμβάνει ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.
Γ
Δ
Ε
Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων, όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά στους σχετικούς κινδύνους.

Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

Η διαδικασία "ανάληψης” χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η εξαγορά μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συμμεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός).

Το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως, των Εταιριών Επενδύσεων και των ΑΕΠΕΥ. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Ζ
Η
Θ
Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται από την εταιρία διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε έναν θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας διαχείρισης.
Ι
Κ
Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με τον συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.
 
Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.
 
Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτή που αγοράστηκαν.
    
Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης, ενώ στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Χρηματαγοράς είναι μικρότερη.
 
Λ
Μ
Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια. Έτσι, αν κανείς θέλει να μάθει την αξία του κεφαλαίου του σήμερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθμό μεριδίων που κατέχει με την τιμή εξαγοράς του ΑΚ. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα.
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.
   
Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος “δύναται” σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά.
    
Ν
Ξ
Ο
Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).
 
Π
Μικρό ποσοστό του κατατεθειμένου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ και το ύψος της καθορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ, αναγράφεται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
 
Ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ. Καθορίζεται από τον Κανονισμό του Α/Κ και αναγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
    
Ρ
Σ
Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.
 
Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.
 
Συμμετοχή είναι η είσοδος ενός προσώπου σε ΟΣΕΚΑ. Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα συμμετοχής.
 
Τ
Η τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια διάθεσης.
 
Η τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς.
Υ
Φ
Χ
Υ
Ω
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.