Επενδυτική Διαδικασία

Κατά τη διαδικασία συμμετοχής, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα σας ζητήσει στοιχεία που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητά και τα εισοδήματά σας.

Για το σκοπό αυτό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το έντυπο «Καρτέλα Πελάτη» και να μας προσκομίσετε έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων σας. Η καρτέλα πελάτη περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ο νόμος επιβάλλει για την ταυτοποίησή σας.

Η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί να είναι μερική ή ολική.

Πώς γίνεται;

1. Ο μεριδιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει στην εταιρία διαχείρισης την “Αίτηση εξαγοράς”.
2. Η εταιρία διαχείρισης, το αργότερο εντός πέντε ημερών, καταθέτει το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του μεριδιούχου ή εκδίδει και αποστέλλει επιταγή με το πόσο της εξαγοράς.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.